نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   کتاب ماه (فلسفه)
کتاب ماه (فلسفه)
سردبیر: علی اوجبی
صاحب امتیاز: خانه کتاب
عنوان: کتاب ماه (فلسفه)
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
نوع نشریه: تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب
شماره‌ها:
کتاب ماه- 2
پیاپی ۲، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۶ش.، ۱۰۹ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 5
پیاپی ۵، سال اول، شماره پنجم، بهمن ۱۳۸۶، ۱۱۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 9
پیاپی ۹، سال اول، شماره نهم، خرداد ۱۳۸۷، ۹۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 17
پیاپی ۱۷، ویژه‌نامه ویژه نامه فارابی پژوهی 2، سال دوم، شماره ۱۷م، بهمن ۱۳۸۷، ۹۶ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 20
پیاپی ۲۰، سال دوم، شماره ۲۰م، اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰۲ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 21
پیاپی ۲۱، سال دوم، شماره ۲۱م، خرداد ۱۳۸۸، ۸۷ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 22
پیاپی ۲۲، سال دوم، شماره ۲۲م، تیر ۱۳۸۸، ۱۰۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 23
پیاپی ۲۳، ویژه‌نامه ویژه سهروردی پژوهی، سال دوم، شماره ۲۳م، مرداد ۱۳۸۸، ۱۳۶ صفحه، رحلى
کتاب ماه- 24
پیاپی ۲۴، سال دوم، شماره ۲۴م، ۱۳۸۸ش.، ۱۲۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 25
پیاپی ۲۵، سال سوم، شماره ۲۵م، مهر ۱۳۸۸، ۱۲۲ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 26
پیاپی ۲۶، ویژه‌نامه ویژه نیکولاس رشر، سال سوم، شماره ۲۶م، آبان ۱۳۸۹، ۱۲۰ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 27
پیاپی ۲۷، سال سوم، شماره ۲۷م، آذر ۱۳۸۸، ۱۲۷ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 28
پیاپی ۲۸، ویژه‌نامه پرونده فلسفه سیاسی فارابی، سال سوم، شماره ۲۸م، دی ۱۳۸۸، ۱۱۹ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 30
پیاپی ۳۰، ویژه‌نامه ویژه ایمانوئل کانت 1، سال سوم، شماره ۳۰م، اسفند ۱۳۸۸، ۱۳۲ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 31
پیاپی ۳۱، ویژه‌نامه ویژه ایمانوئل کانت 2، سال سوم، شماره ۳۱م، فروردین ۱۳۸۹، ۱۳۲ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 32
پیاپی ۳۲، سال سوم، شماره ۳۲م، اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 33
پیاپی ۳۳، ویژه‌نامه ویژه توماس آکوئیناس، سال سوم، شماره ۳۳م، خرداد ۱۳۸۹، ۱۳۲ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 34
پیاپی ۳۴، ویژه‌نامه پرونده توماس آکوئیناس، سال سوم، شماره ۳۴م، تیر ۱۳۸۹، ۱۲۸ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 35
پیاپی ۳۵، ویژه‌نامه آموزه های منطقی ابن سینا، سال سوم، شماره ۳۵م، مرداد ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 36
پیاپی ۳۶، ویژه‌نامه ویژه ایمانوئل کانت 3، سال سوم، شماره ۳۶م، شهریور ۱۳۸۹، ۱۲۸ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 37
پیاپی ۳۷، سال چهارم، شماره ۳۷م، مهر ۱۳۸۹، ۱۱۷ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 38
پیاپی ۳۸، ویژه‌نامه پرونده 1 :افلاطون، پرونده 2: سوئین برن، سال چهارم، شماره ۳۸م، آبان ۱۳۸۹، ۱۳۲ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 39
پیاپی ۳۹، سال چهارم، شماره ۳۹م، آذر ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 40
پیاپی ۴۰، ویژه‌نامه ویژه گادامر پژوهی، سال چهارم، شماره ۴۰م، دی ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 41
پیاپی ۴۱، ویژه‌نامه ویژه گادامر پژوهی، سال چهارم، شماره ۴۱م، بهمن ۱۳۸۹، ۱۱۷ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 42
پیاپی ۴۲، سال چهارم، شماره ۴۲م، اسفند ۱۳۸۹، ۱۵۲ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 43
پیاپی ۴۳، سال چهارم، شماره ۴۳م، فروردین ۱۳۹۰، ۱۳۸ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 44
پیاپی ۴۴، سال چهارم، شماره ۴۴م، اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 45
پیاپی ۴۵، سال ۱۴م، شماره ۴۵م، خرداد۱۳۹۰، ۱۳۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 46
پیاپی ۴۶، سال چهارم، شماره ۴۶م، تیر ۱۳۹۰، ۱۳۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 47
پیاپی ۴۷، سال چهارم، شماره ۴۷م، مرداد ۱۳۹۰، ۱۳۱ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 48
پیاپی ۴۸، سال چهارم، شماره ۴۸م، شهریور ۱۳۹۰، ۱۴۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 49
پیاپی ۴۹، ویژه‌نامه ویژه نامه فلسفه ذهن، سال پنجم، شماره ۴۹م، مهر ۱۳۹۰، ۱۴۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 50
پیاپی ۵۰، ویژه‌نامه پرونده فارابی پژوهی، سال پنجم، شماره ۵۰م، ۱۳۹۰ش.، ۱۳۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 51
پیاپی ۵۱، سال پنجم، شماره ۵۱م، ۱۳۹۰ش.، ۱۳۹ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 52
پیاپی ۵۲، سال پنجم، شماره ۵۲م، ۱۳۹۰ش.، ۱۴۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 53
پیاپی ۵۳، ویژه‌نامه پرونده فلسفه چین، سال پنجم، شماره ۵۳م، ۱۳۹۰ش.، ۱۱۹ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 54
پیاپی ۵۴، سال پنجم، شماره ۵۴م، ۱۳۹۰ش.، ۱۲۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 55
پیاپی ۵۵، ویژه‌نامه هگل پژوهی، سال پنجم، شماره ۵۵م، ۱۳۹۱ش.، ۱۳۲ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۵۶، سال پنجم، شماره ۵۶م، ۱۳۹۱ش.، ۱۳۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 57
پیاپی ۵۷، ویژه‌نامه ویژه مرلوپونتی پژوهی، سال پنجم، شماره ۵۷م، ۱۳۹۱ش.، ۱۳۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 58
پیاپی ۵۸، ویژه‌نامه گفتمان های فلسفی، سال پنجم، شماره ۵۸م، ۱۳۹۱ش.، ۱۳۱ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 59
پیاپی ۵۹، سال پنجم، شماره ۵۹م، ۱۳۹۱ش.، ۱۳۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 60
پیاپی ۶۰، سال پنجم، شماره ۶۰م، ۱۳۹۱ش.، ۱۲۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 61
پیاپی ۶۱، سال ششم، شماره ۶۱م، ۱۳۹۱ش.، ۱۴۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 62
پیاپی ۶۲، ویژه‌نامه فلسفه برای کودکان، سال ششم، شماره ۶۲م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 63
پیاپی ۶۳، سال ششم، شماره ۶۳م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 64
پیاپی ۶۴، ویژه‌نامه پرونده دکتر کریم مجتهدی، سال ششم، شماره ۶۴م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 65
پیاپی ۶۵، ویژه‌نامه النقض، سال ششم، شماره ۶۵م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 66
پیاپی ۶۶، سال ششم، شماره ۶۶م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 67
پیاپی ۶۷، سال ششم، شماره ۶۷م، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 68
پیاپی ۶۸، سال ششم، شماره ۶۸م، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 69
پیاپی ۶۹، سال ششم، شماره ۶۹م، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 70
پیاپی ۷۰، سال ششم، شماره ۷۰م، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 71
پیاپی ۷۱، سال ششم، شماره ۷۱م، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 72
پیاپی ۷۲، سال ششم، شماره ۷۲م، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك