نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   صحیفه اهل بیت
صحیفه اهل بیت
سر دبیر و عضو هیئت تحریریه: دکتر عبدالحسین طالعی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه: حسین متقی
عضو هیئت تحریریه و عضو هیئت تحریریه: حسین شهسواری
عضو هیئت تحریریه: محسن صادقی
عنوان: صحیفه اهل بیت
زبان: فارسی
دوره نشر: شش ماه یک بار
نوع نشریه: علمی- تخصصّی
شماره‌ها:
صحیفه اهل بیت- 2
پیاپی ۲، سال اول، شماره دوم، ۱۳۹۳ش.، وزيرى
اهدا کننده: حسین متقی
صحیفه اهل بیت -1
سال اول، شماره اول، ۱۳۹۳ش.، ۴۰۵ صفحه، وزيرى
صحیفه اهل بیت -1
سال اول، شماره اول، ۱۳۹۳ش.، ۴۰۵ صفحه، وزيرى
همچین نگاه کنید
حسین متقی حسین متقی (اهدا کننده)