نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   الضعفاء
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
محل نگهداری کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
تعداد سطر: مختلف
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی