نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   مجموعه ع/161
مجموعه ع/161
محل نگهداری کتابخانه دانشکده الهیات مشهد.
تعداد سطر: مختلف
کاتب: محمّد بن اسدالله بروجردی
تاریخ کتابت: ۱۰۳۰ق.
محل کتابت: بروجرد
ضمن این مجموعه:
المسائل
تاریخ تألیف: ۹۶۰ق.