مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دانشگاه مک گیل
دانشگاه مک گیل
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی ۱. بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی (نشر)
نویسنده: دکتر مهدی محقق
هزار و پانصد یادداشت ۲. هزار و پانصد یادداشت (نشر)
در مباحث لغوی و ادبی و تایخی و کلامی و تاریخ علوم در اسلام
گردآورنده: دکتر مهدی محقق