مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مطبعة المعارف
مطبعة المعارف
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
شذرات من مذکرات العلامة الفقید الشیخ محمدرضا الشبیبی ۱. شذرات من مذکرات العلامة الفقید الشیخ محمدرضا الشبیبی (نشر)
نویسنده: محمدرضا شبیبی
المطبوع من مؤلفات الکاظمیین بین1870 _ 1970 م ۲. المطبوع من مؤلفات الکاظمیین بین1870 _ 1970 م (نشر)
نویسنده: مفید آل یاسین
کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون ۳. کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون (ناشر جلد 2)
ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون ۴. ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون (نشر)
عن اسامی الکتب والفنون
نویسنده: اسماعیل باشا بغدادی
ابن الدبیثی ۵. ابن الدبیثی (نشر)
دراسة تحلیلیة فی مصادر سیرته و موجز فی تاریخ حیاته
نویسنده: بشار عواد معروف
دراسات فقهیة علی هامش کتاب العروة الوثقی ۶. دراسات فقهیة علی هامش کتاب العروة الوثقی (نشر)
ویلیه شرح بعض فروع العلم الإجمالی
نویسنده: محمد حسن آل یاسین
تقریر درس: آیة الله محمد رضا آل یاسین
فی رحاب القرآن ۷. فی رحاب القرآن (نشر)
تاریخ واسط ۸. تاریخ واسط (نشر)
وقعة الجمل ۹. وقعة الجمل (نشر)
شعراء کاظمیون السید محسن بن الحسن الاعرجی ۱۰. شعراء کاظمیون السید محسن بن الحسن الاعرجی (نشر)
مستل من العددین السابع والثامن من السنة الرابعه من مجلة البلاغ
نویسنده: محمد حسن آل یاسین
تاریخ الاستشراق و الدراسات العربیة و الکردیة فی المتحف الآسیوی و معهد الدراسات الشرقیة فی لینینغراد 1818- 1968 ۱۱. تاریخ الاستشراق و الدراسات العربیة و الکردیة فی المتحف الآسیوی و معهد الدراسات الشرقیة فی لینینغراد (نشر)
نویسنده: مجموعه من المستشرقین السوفیات، جمعی از نویسندگان و شرق شناسان اتحادیه جماهیر شوروی
مترجم: معروف خزنه دار
مهرجان افرام و حنین ۱۲. مهرجان افرام و حنین (نشر)
هرات ( تاریخها. آثارها. رجالها) ۱۳. هرات ( تاریخها. آثارها. رجالها) (نشر)