مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انجمن کتابخانه های عمومی اصفهان
انجمن کتابخانه های عمومی اصفهان
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
مکارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار ۱. مکارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار (ناشر جلد 3،4)
مشتمل بر تراجم و شرح احوال اعیان رجال علمی زمان قاجاریه از علماء و حکماء ....
نویسنده: محمد علی معلم حبیب آبادی
لسان الأرض ۲. لسان الأرض (نشر)