مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دار المنتظر
دار المنتظر
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
منار الهدی فی النص علی امامة الائمه الاثنی عشر ۱. منار الهدی فی النص علی امامة الائمه الاثنی عشر (نشر)
النبوة الخاتمة ۲. النبوة الخاتمة (نشر)
من محاضرات الامام محمد باقر الصدر
نویسنده: آیة الله سید محمدباقر صدر