مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دار الروضة
دار الروضة
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
الهجره العاملیه الی الایران فی العصر الصفوی ۱. الهجره العاملیه الی الایران فی العصر الصفوی (نشر)
اسبابها التاریخیه و نتائجها الثقافیه و السیاسیه
گردآورنده: جعفر مهاجر
۲. الحافظ الشیرازی (نشر)
شاعر الغناء والغزل فی ایران
مترجم: ابراهیم امین الشواربی