مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
تبلیغ کارآمد سایت وب ۱. تبلیغ کارآمد سایت وب (نشر)
مترجم: نادر نقشینه
مدیریت همایشهای علمی و حرفه ای ۲. مدیریت همایشهای علمی و حرفه ای (نشر)
راهنمای‌ برگزاری‌ یک‌ همایش‌ موفق‌
نویسنده: رحمت الله فتاحی
مبانی اصطلاح شناسی ۳. مبانی اصطلاح شناسی (نشر)
مترجم: محسن عزیزی
نمایه سازی همارا ۴. نمایه سازی همارا (نشر)
مفاهیم و روشها
گردآورنده: علی آقابخشی
تدوین و کاربرد اصطلاحنامه ۵. تدوین و کاربرد اصطلاحنامه (نشر)
مترجم: محسن عزیزی