مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، واحد ادبیات
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، واحد ادبیات
آثار موجود در کتابخانه
۱. فرهنگ دیوان امام خمینی(س)
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.