مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر سهند
نشر سهند
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. فرهنگ کردی کرمانشاهی (نشر)
کردی ـ فارسی
نویسنده: علی اشرف درویشیان