مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. از زبانشناسی به ادبیات (نشر)
نویسنده: کوروش صفوی
۲. منطق در زبانشناسی (نشر)
نویسنده: کوروش صفوی
واژه نامه پهلوی ـ پازند ۳. واژه نامه پهلوی ـ پازند (نشر)
فرهنگ پهلوی
گردآورنده: سعید عریان
۴. نحو زبانهای ایرانی میانه غربی (نشر)
نویسنده: کریستوفر برونر
مترجم: سعید عریان