مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کردستان
کردستان
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
پژوهشی درباره امامان اهل سنت ۱. پژوهشی درباره امامان اهل سنت (نشر)
امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل
نویسنده: فریدون سپری
خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی ۲. خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی (نشر)
نویسنده: فریدون سپری