مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   یساولی
یساولی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
رسم المشق عمادالکتاب السیفی 1240 ـ 1315 ۱. رسم المشق عمادالکتاب السیفی 1240 ـ 1315 (نشر)
تاب شکسته ۲. تاب شکسته (نشر)
آموزش کلیدی خط شکسته
نویسنده: اسرافیل شیرچی
۳. خطوط مختلفه نستعلیق، ثلث، نسخ، شکسته نستعلیق (نشر)