مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   روزنامه همشهری، سر دبیر
روزنامه همشهری، سر دبیر
آثار موجود در کتابخانه
اشراف:
کتاب سال همشهری ماه 1380 ۱. کتاب سال همشهری ماه 1380
همشهری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.