مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   گروه شعر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مشهد
گروه شعر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مشهد
آثار موجود در کتابخانه
مجموعه شعر شهودی ۱. مجموعه شعر شهودی
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۹ش.