مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه امام صادق (ع)
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
مکاتب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پیگیری مکتب حله ۱. مکاتب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پیگیری مکتب حله (نشر)
نویسنده: احمد پاکتچی
زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه‌ 565 - 907ق. ۲. زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه‌ 565 - 907ق. (نشر)
نویسنده: محسن الویری
مایه‌های فلسفی در میراث ایران باستان ۳. مایه های فلسفی در میراث ایران باستان (نشر)
پیجویی شاخصه ها برای رده بندی مکاتب مزدایی
نویسنده: احمد پاکتچی
عدالت و یاد خدا ۴. عدالت و یاد خدا (نشر)
آشنایی با روحانیت امام علی (ع)
نویسنده: رضا شاه کاظمی
مترجم: مهدی شفیعیان
گونه های نقد و روش های حل تعارض در اخبار عاشورا (تا قرن هفتم هجری قمری) ۵. گونه های نقد و روش های حل تعارض در اخبار عاشورا (تا قرن هفتم هجری قمری) (نشر)
نویسنده: علی ملاکاظمی
پژوهشی پیرامون جابربن یزید جعفی (حدود 50- 128ه ق) ۶. پژوهشی پیرامون جابربن یزید جعفی (حدود 50- 128ه ق) (نشر)
مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق علیه السلام ۷. مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق علیه السلام (نشر)
به کوشش: احمد پاکتچی
نویسنده: جمعی از نویسندگان
ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام ۸. ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام (نشر)
به کوشش: احمد پاکتچی
نویسنده: جمعی از نویسندگان
نخستین مناسبات فکری تشیع ۹. نخستین مناسبات فکری تشیع (نشر)
بازخوانی مفهوم غلو در اندیشه جریان های متقدم امامی
نویسنده: محمدهادی گرامی
همچنین نگاه کنید
احمد پاکتچی احمد پاکتچی