مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
یادنامه امام موسی صدر ۱. یادنامه امام موسی صدر (نشر)
نویسنده: هادی خسروشاهی
نای و نی ۲. نای و نی (نشر)
جستارهایی درباره اسلام، انسان، لبنان، مقاومت
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: علی حجتی کرمانی
برای زندگی ۳. برای زندگی (نشر)
گفتارهای تفسیری
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
ادیان در خدمت انسان ۴. ادیان در خدمت انسان (نشر)
جستارهایی درباره دین و مسائل جهان معاصر
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: گروه مترجمان
روح تشریع در اسلام ۵. روح تشریع در اسلام (نشر)
سفر شهادت ۶. سفر شهادت (نشر)
انسان آسمان ۷. انسان آسمان (نشر)
جستارهایی درباره امیرالمؤمنین (ع)
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: احمد ناظم
حدیث سحرگاهان ۸. حدیث سحرگاهان (نشر)
گفتارهای تفسیری امام موسی صدر
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: علیرضا محمودی، مهدی موسوی نژاد