مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسلامی ۱. پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسلامی (نشر)
غزالی شناسی (گزیده مقالات) ۲. غزالی شناسی (گزیده مقالات) (نشر)
به کوشش: میثم کرمی
منتخب معجم الحکماء ۳. منتخب معجم الحکماء (نشر)
نویسنده: مدرس گیلانی
حکیم نامه ۴. حکیم نامه (نشر)
به انضمام ذیل سیر العباد و اشعار دیگر او
نویسنده: اوحدالدین رازی
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی برگرفته از آثار حکیم ملّا عبدالرّزاق فیاّض لاهیجی ۵. فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی برگرفته از آثار حکیم ملّا عبدالرّزاق فیاّض لاهیجی (نشر)
الکلمة الطّیبة ۶. الکلمة الطّیبة (نشر)
الکلمة الطّیبة للحکیم ملاّ عبدالرزّاق بن علی بن الحسین اللّاهجي (اللاّهیجي)
أربع رسائل في علم الکلام ۷. أربع رسائل في علم الکلام (نشر)
نویسنده: فاضل هندی
هدایة المسترشدین في ردّ المضلّین ۸. هدایة المسترشدین في ردّ المضلّین (نشر)