مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
سه مثنوی خواجوی کرمانی ۱. روضة الانوار (نشر)
نویسنده: خواجوی کرمانی
پندنامه جامی ۲. پندنامه جامی (نشر)