علینقی منزوی تهرانی
علینقی منزوی تهرانی
علینقی منزوی تهرانی
قومیت: ایرانی
قرن: 14 و 15
تولد: ۱۳۰۱ش.
محل سکونت: نجف، تهران
زبان: فارسی، عربی
حرفه: پژوهشگر، مصحح متون، فهرستنگار نسخ خطی، کتابشناس
آثار موجود در کتابخانه
فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار ۱. فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (تألیف و مصحح جلد 4)
سرشناسه: مدرسه عالی سپهسالار، کتابخانه
نویسنده ج1و2: ابن یوسف شیرازی
نویسنده ج3و4و5: استاد محمدتقی دانش پژوه
فرهنگنامه های عربی بفارسی ۲. فرهنگنامه های عربی بفارسی
• فرهنگنامه های عربی به فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۶ش.
سی مرغ و سیمرغ ۳. سی مرغ و سیمرغ
سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران ۴. فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
گردآورنده ج1-10: عبدالله انوار
گردآورنده ج12،13،16،17: حبیب الله عظیمی
گردآورنده ج14،15: امیره ضمیری
گردآورنده ج18: زهره معیری
گردآورنده ج21: رضا خانی پور
وزارت فرهنگ و هنر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ق.، 12 جلد
فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران ۵. فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌
گردآورنده جلد 3: استاد محمدتقی دانش پژوه
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۲۹ش.، 3 جلد
منتقلة الطالبیة ۶. منتقلة الطالبیة
ترجمه:
ترجمه احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم ۷. ترجمه احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم
• احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، شرکت مولفان و مترجمان ایران، تهران، ۱۳۶۰ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
طبقات أعلام الشیعة ۸. طبقات أعلام الشیعة (تحقیق)
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
دانشگاه تهران، چاپ دوم، قم، مهر ۱۳۷۲ش.، 6 جلد
الذریعة إلی تصانیف الشیعة ۹. الذریعة إلی تصانیف الشیعة (محقق جلد 15 ـ25)
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
چاپخانه مجلس، نجف، ۱۳۹۸ق.، 26 جلد
فهرسة الکتب و الرسائل للمجدوع و لمن هی من العلماء والأئمة والحدود الأفاضل ۱۰. فهرسة الکتب و الرسائل للمجدوع و لمن هی من العلماء والأئمة والحدود الأفاضل (تصحیح)
نویسنده: اساعیل بن عبدالرسول الاجینی
مکتبة الاسدی، تهران، ۱۳۴۳ش.
اشراف و نشر:
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۱۱. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
نامه های عین القضات همدانی ۱۲. نامه های عین القضات همدانی (کوشش در نشر)
نویسنده: عبدالله عین القضاة همدانی
زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد، به کوشش: عفیف عسیران
مقالات موجود در سایت:
جهان کتابشناسی یکی از فرزندان رشید خود را از دست بداد ۱. جهان کتابشناسی یکی از فرزندان رشید خود را از دست بداد
اخبار مرتبط
دکتر علینقی منزوی درگذشت ۱. دکتر علینقی منزوی درگذشت
احمد منزوی درگذشت ۲. احمد منزوی درگذشت
ثبت نام در خبرنامه