سید جمال الدین دین پرور
سید جمال الدین دین پرور
جمال الدین دین پرور
تولد: ۱۳۱۶ش.
سمت: نهج البلاغه (مدير مسئول برای)
آثار موجود در کتابخانه
جهانگشای عادل ۱. جهانگشای عادل
کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ چهارم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۵۳ش.
جهان بینی الهی در نهج البلاغه ۲. جهان بینی الهی در نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۸ش.
ترجمه:
نهج البلاغه پارسی (گزیده موضوعی) ۳. نهج البلاغه پارسی (گزیده موضوعی)
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
نشریات:
۱. نهج البلاغه (مدير مسئول)
مقالات موجود در سایت:
علامه طباطبائی و نهج البلاغة ۱. علامه طباطبائی و نهج البلاغة

نهج البلاغه
نهج البلاغه
(مدير مسئول)
ثبت نام در خبرنامه