اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی قرائی
علی قرائی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او ۱. کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او
میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری ۲. میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری
مترجم: دکتر رسول جعفریان
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
نشر مورخ، قم، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
۳. آثار شیخ مفید در آثار سید بن طاووس
نویسنده: اتان کلبرگ
مترجم: دکتر رسول جعفریان
• آثار شیخ مفید در آثار شیخ سید بن طاووس، کتب شیخ مفید در آثار شیخ مفید، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد