اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد آصف فکرت
محمد آصف فکرت
محمد آصف فکرت
آثار موجود در کتابخانه
عین الوقایع ۱. عین الوقایع
سرشناسه: محمد یوسف ریاضی
نویسنده: محمدیوسف ریاضی هروی
عین الوقایع ۲. عین الوقایع
تاریخ‌ ‌افغانستان‌ در سالها‌ی‌ ۱۲۰۷ - ۱۳۲۴ ق‌
نویسنده: محمدیوسف ریاضی هروی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
• تاریخ افغانستان
مصنفات شیعه ۳. مصنفات شیعه
ترجمه و تلخیص الذریعة إلی تصانیف الشیعة
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۱ش.، 6 جلد
فهرست نسخ خطی قرآنهای مترجم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ۴. فهرست نسخ خطی قرآنهای مترجم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ۵. فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
گزارش سفارت کابل ۶. گزارش سفارت کابل
سفرنامه سید ابوالحسن قندهاری در ‎۱۲۸۶ و اسناد مربوط به آن
نویسنده: قندهاری، ابوالحسن.
واژه نامه هم زبانان ۷. واژه نامه هم زبانان
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
مناجات و گفتار پیر هرات خواجه عبدالله انصاری ۸. مناجات و گفتار پیر هرات خواجه عبدالله انصاری
به کوشش: فرید مرادی
کلمات: خواجه عبدالله انصاری
نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۶ش.
۹. پیراسته تاریخنامه هرات
سرشناسه: سیف بن محمد سیفی هروی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
گر عشق نبودی... ۱۰. گر عشق نبودی...
حلقه کاتبان، قم، مهر ۱۳۹۴ش.
ترجمه:
مقدمه ای بر فقه شیعه ۱۱. مقدمه ای بر فقه شیعه
کلیات و کتابشناسی
۱۲. افغانان
جای، فرهنگ، نژاد (گزارش‌ سلطنت‌ کابل‌)
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۵ش.، ویراستار: محمدرضا مروارید
میخ اول بر تابوت استعمار ۱۳. میخ اول بر تابوت استعمار
ماجراهای شگفت انگیز الدرد پاتنجر در افغانستان
مرکز خراسان شناسی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: اصغر ارشاد سرابی
مقالات موجود در سایت:
یاد چهارده سال دوستی ۱. یاد چهارده سال دوستی