اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   استاد ایرج افشار
استاد ایرج افشار
استاد ایرج افشار
آثار موجود در کتابخانه
عهد حسام ۱. عهد حسام
سفرنامه لرستان و خوزستان (سال 1245 قمری)
نویسنده: محمود میرزا قاجار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
اخبار مغولان (650 - 683) در انبانه ملا قطب ۲. اخبار مغولان (650 - 683) در انبانه ملا قطب
از مجموعه خطی مورخ 685 کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی (ره)
کارنامه نصرة الدولة ماکوئی ۳. کارنامه نصرة الدولة ماکوئی
۴. مجمل الاقوال فی الحکم والاثار
نویسنده: احمد دمانیسی سیواسی
• مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال، خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
ریاض الفردوس خانی ۵. ریاض الفردوس خانی
سرشناسه: محمدمیرک حسینی
نویسنده: محمدمیرک حسینی منشی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: فرشته صرافان
صحافی سنتی ۶. صحافی سنتی
مجموعه پانزده گفتار و کتابشناسی درباره وراقی، صحافی،وصالی، مجلد گری از یادگارهای هنر ایرانی و اسلامی
فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی ۷. فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی
سرشناسه: کتابخانه‌ و موزه‌ ملی‌ ملک‌
نویسنده (ج. 14): سید محمدحسین حکیم
نویسنده (ج.1-10): استاد محمدتقی دانش پژوه
• فهرست نسخه های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک (موقوفه آستان قدس رضوی)، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۹۲ش.
کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۱ش.، 10 جلد، با همکاری: احمد منزوی
فهرست دست نویس های فارسی در کتابخانه ملی اتریش و آرشیو دولتی اتریش در وین ۸. فهرست دست نویس های فارسی در کتابخانه ملی اتریش و آرشیو دولتی اتریش در وین
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ اتریش‌ ‎Osterreichische Nationalbibliothek‬
فرهنگستان علوم اتریش، چاپ اول، وین، 2003م.، 3 جلد
کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران ۹. کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران
انجمن کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی ۱۰. فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، 6 جلد
شرکت‌ ‌انتشار‌ات‌ ‌علمی‌ و فر‌هنگی‌، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 6 جلد
محیط ادب ۱۱. محیط ادب
مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات سید محمد محیط طباطبائی
به کوشش: حبیب یغمایی، دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
خطای نامه ۱۲. خطای نامه
شرح مشاهدات سید علی اکبر خطائی معاصر شاه اسماعیل صفوی در سرزمین چین
• خطای نامه: شرح مشاهدات سید علی اکبر خطائی معاصر شاه اسماعیل صفوی در سرزمین چین، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۳. ذیل تاریخ گزیده
۱۴. اسناد تجارت ایران در سال 1287 (هزار و دویست و هشتاد و هفت) قمری
نویسنده: اصغر مهدوی
• اسناد تجارت ایران در سال 1287 قمری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
جواهرنامه نظامی ۱۵. جواهرنامه نظامی
راهنمای کتاب ۱۶. راهنمای کتاب (تألیف و مدیر مسئول)
به کوشش: احسان یارشاطر
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، 21 جلد
نادره کاران (سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی)(۱۳۸۱ - ۱۳۰۴ش‌) ۱۷. نادره کاران (سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی)(۱۳۸۱ - ۱۳۰۴ش‌)
سرشناسه: ایرج افشار
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: محمود نیکویه
نامواره دکتر محمود افشار ۱۸. نامواره دکتر محمود افشار
• پژوهشهای ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار)، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، 16 جلد
۱۹. سواد و بیاض
مجموعه مقالات
کتابفروشی دهخدا، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۳ش.
۲۰. سفرنامچه گلگشت در وطن
گردآورنده: بابک افشار
اختران، تهران، ۱۳۸۲ش.
به یاد محمد قزوینی ۲۱. به یاد محمد قزوینی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۲۲. هفت کشور و سفرهای ابن تراب
به کوشش: مهران افشاری
نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۵ش.
کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی ۲۳. کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۹ش.
سخنواره ۲۴. سخنواره
پنجاه‌ و پنج‌ گفتار پژوهشی‌ به‌ یاد دکتر پرویز ناتل خانلری
سرشناسه: ایرج افشار
گردآورنده: هانس روبرت رویمر
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو ۲۵. المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو
گردآورنده: غلامرضا طاهر
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲۶. خاطرات حبیب یغمایی از روزگار مجله نویسی برگرفته از مجله آینده
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
فرهنگ ایران زمین ۲۷. فرهنگ ایران زمین
نویسنده جلد 30: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 30 جلد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.، 30 جلد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۱ش.، 20 جلد
خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق ۲۸. خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق
مشتمل‌ بر دو کتاب‌«شرح‌ مختصری‌ از زندگی‌ و خاطراتم‌» و «مختصری‌ از تاریخ‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در ایران‌»
نویسنده: دکتر محمد مصدق
علمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: غلامحسین مصدق
مقاله ها و رساله ها ۲۹. مقاله ها و رساله ها
۳۰. گزارشها و نامه های دیوانی و نظامی امیر نظام گروسی
درباره وقایع کردستان در سال 1297 هجری
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
یادگارهای یزد ۳۱. یادگارهای یزد
معرفی ابنیه تاریخی و آثار باستانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
الوافی بالوفیات ۳۲. الوافی بالوفیات
نویسنده: خلیل بن ایبک صفدی
دار النشر فرانز شتایز بقیسبادان، چاپ دوم، ویسبادان، 1962م.، 24 جلد
۳۳. تحفة المحبین(در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن)
سرشناسه: یعقوب بن حسن سراج شیرازی
به کوشش: کرامت رعنا حسینی
نویسنده: یعقوب سراج شیرازی
نشر نقطه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، اشراف: استاد محمدتقی دانش پژوه
۳۴. سعادت نامه
سرشناسه: علی بن جمال الاسلام یزدی
نویسنده: علی یزدی
۳۵. خاطرات سید محمد علی جمالزاده
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه ۳۶. روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه
سرشناسه: قهرمان امین لشکر
به کوشش: محمدرسول دریاگشت
نویسنده: قهرمان امین لشکر
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری) ۳۷. یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری)
سرشناسه: ایرج افشار
به کوشش: اصغر مهدوی
طلایه، تهران، ۱۳۷۹ش.
دفتر تاریخ ۳۸. دفتر تاریخ
مجموعه اسناد و منابع تاریخی
گردآورنده جلد5: کاوه بیات
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده ۳۹. نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
سرشناسه: ادوارد گرانویل براون
به کوشش: دکتر عباس زریاب خوئی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۴۰. اسناد تاریخی خاندان غفاری
مسائل پاریسیه ۴۱. مسائل پاریسیه
به کوشش: علی محمد هنر
نویسنده: محمد قزوینی
گردآورنده (ج.4): میلاد عظیمی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۸۴ش.، 4 جلد
نامه های قزوینی به تقی زاده ۱۹۳۹ - ۱۹۱۲ ۴۲. نامه های قزوینی به تقی زاده ۱۹۳۹ - ۱۹۱۲
یادگارنمای دوستی وهمکاری دودانشمند طراز اول ایران
جاویدان، تهران، ۱۳۵۲ش.
تاریخ کاشان ۴۳. تاریخ کاشان
نویسنده: عبدالرحیم ضرابی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۷ش.
فهرستواره کتابخانه مینوی و کتابخانه مرکزی پژوهشگاه (خطی‌، عکسی‌، میکروفیلم‌، یادداشتها) ۴۴. فهرستواره کتابخانه مینوی و کتابخانه مرکزی پژوهشگاه (خطی‌، عکسی‌، میکروفیلم‌، یادداشتها)
سرشناسه: کتابخانه‌ استاد مینوی‌
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه
تاریخ جدید یزد ۴۵. تاریخ جدید یزد
نویسنده: احمد کاتب
فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۴۴ش.
۴۶. پانزده گفتار درباره مجتبی مینوی
استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت) ۴۷. استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت)
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه
نویسنده: مسیح ذبیحی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
جامع التواریخ الحسنی ۴۸. جامع التواریخ الحسنی
بخش‌ تیموریان‌ پس‌ ‌از تیمور نوشته‌ سالها‌ی‌ ۸۵۵ - ۸۵۷ ‌هجر‌ی‌
به کوشش: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
نویسنده: ابن شهاب، حسن‌بن‌ شهاب‌، قرن‌ ۹ق‌.
نامه های مشروطیت و مهاجرت (از رجال‌ سیاسی‌ و بزرگان‌ محلی‌ به‌ سید حسن‌ تقی‌زاده‌) (سالهای‌ ۱۳۲۵ قمری‌ به‌ بعد) ۴۹. نامه های مشروطیت و مهاجرت (از رجال‌ سیاسی‌ و بزرگان‌ محلی‌ به‌ سید حسن‌ تقی‌زاده‌) (سالهای‌ ۱۳۲۵ قمری‌ به‌ بعد)
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
زبان فارسی در آذربایجان ۵۰. زبان فارسی در آذربایجان
از نوشته های دانشمندان و زبانشناسان
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۶۷ش.، 2 جلد
۵۱. نامه های تهران (شامل‌ ۱۵۴ نامه‌ از رجال‌ دوران‌ به‌ سید‌حسن‌ تقی‌زاده‌)
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۴ش.
زنگی نامه ۵۲. زنگی نامه
شش‌ رساله‌ و مقامه‌ و مناظره‌
نویسنده: محمد زنگی بخاری
توس، تهران، ۱۳۷۱ش.
خوابگزاری ۵۳. خوابگزاری (تألیف و مقدمه)
نویسنده: ناشناس
• خوابگزاری همراه التحبیر امام فخر رازی، المعی، تهران، ۱۳۸۴ش.
مجمل الحکمه ۵۴. مجمل الحکمه
ترجمه گونه ای کهن از رسائل اخوان الصفا
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
التحبیر فی علم التعبیر ۵۵. التحبیر فی علم التعبیر
نویسنده: محمد فخر رازی
• خوابگزاری همراه التحبیر امام فخر رازی، المعی، تهران، ۱۳۸۴ش.
نامه های دوستان ۵۶. نامه های دوستان
کتابشناسی فردوسی و شاهنامه ۵۷. کتابشناسی فردوسی و شاهنامه
از آغاز نوشته های پژوهشی تا سال 1385
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
آشپزی دوره صفوی ۵۸. آشپزی دوره صفوی
متن دو رساله در آشپزی «کارنامه و مادة الحیوة»از دوره صفوی (عصر سلطنت شاه اسماعیل اول و شاه عباس اول)
نویسنده: محمد علی باورچی، نور الله آشپز
معرفت فلاحت ۵۹. معرفت فلاحت
دوازده باب کشاورزی
نویسنده: عبدالعلی بیرجندی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
جامع الصنایع (آشپزی نامه از عصر قاجار) ۶۰. جامع الصنایع (آشپزی نامه از عصر قاجار)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر مهینی ۶۱. حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر مهینی
متن بازمانده از قرن ششم هجری
کتابفروشی فروغی، تهران، ۱۳۴۸ش.
دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور ۶۲. دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور (تألیف و تصحیح)
دفتر اشعار صوفی ۶۳. دفتر اشعار صوفی
نویسنده: صوفی محمد هروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
الأکیال و الأوزان ۶۴. الأکیال و الأوزان
هفتاد مقاله ۶۵. هفتاد مقاله
ارمغان‌ فرهنگی‌ به‌ دکتر غلامحسین‌ صدیقی
گردآورنده: دکتر یحیی مهدوی
اساطیر، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
۶۶. گلبدن نامه
سرشناسه: گلبدن بیگم
نویسنده: گلبدن بیگم
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
المختارت من الرسائل ۶۷. المختارت من الرسائل (تألیف و مقدمه)
مجموعه منشئات و فرامین و احکام دیوانی و شرعی و عرفی از قرون پنجم و ششم و هفتم هجری از روی نسخه کتابخانه وزیری (یزد)
• المختارات من الرسائل، انجمن آثار ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۴ش.
۶۸. مجمل التواریخ و القصص
نویسنده: محمود امیدسالار
• مجمل التواریخ و القصص (تالیف سال 520 قمری، نسخه عکسی مورخ 751 (کتابخانه دولتی برلین)، خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۶۹. شاهنامه فردوسی
چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا به شماره 103، Add.21 مشهور به شاهنامه لندن
نسخه برگردان: محمود امیدسالار
خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی) ۷۰. فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی)
انجمن کتاب، تهران، ۱۳۵۵ش.
تصحیح و تحقیق:
میرزا تقی خان امیرکبیر ۷۱. میرزا تقی خان امیرکبیر (تصحیح)
نویسنده: عباس اقبال آشتیانی
توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.
روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران ۷۲. روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران (تصحیح)
یادداشهای احمد تفرشی حسینی در سالهای ‎۱۳۲۱ تا ‎۱۳۲۸ قمری، به انضمام وقایع استبداد صغیر
نویسنده: احمد حسینی تفرشی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۰ش.
ویراستاری و مقدمه:
اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی ۷۳. اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی (با همکاری)
به کوشش: منوچهر ستوده
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
تذکره شعرای یزد ۷۴. تذکره شعرای یزد (مقدمه)
نویسنده: عباس فتوحی یزدی
اندیشمندان یزد، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.
القاب رجال دوره قاجار ۷۵. القاب رجال دوره قاجار (مقدمه)
سرشناسه: کریم سلیمانی
نویسنده: کریم سلیمانی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
تاریخ عالم آرای عباسی ۷۶. تاریخ عالم آرای عباسی (مقدمه و اشراف و نشر)
نویسنده: اسکندر بیگ ترکمان
امیرکبیر، 2 جلد
یاد یار مهربان ۷۷. یاد یار مهربان (مقدمه)
مرزهای شرقی شعر پارسی از ورارودان تا هند
نویسنده: میرزا ملااحمدوف
توس، تهران، ۱۳۷۹ش.
رساله جلدسازی (طیاری جلد) ۷۸. رساله جلدسازی (طیاری جلد) (مقدمه)
نویسنده: یوسف حسین
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، مصحح: علی صفری آق قلعه
۷۹. کتاب الابنیة عن حقایق الادویة (روضة الانس و منفعة النفس) (با مقدمه فارسی)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی شماره A.F.340 کتابخانه ملی اتریش (وین)
نویسنده: موفق بن علی هروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه انگلیسی: برت فرانگر، با مقدمه فارسی: دکتر علی اشرف صادقی، کاتب: علی بن احمد اسدی
نسخه شناخت ۸۰. نسخه شناخت (مقدمه)
پژوهشنامه نسخه شناسی نسخ خطی فارسی
نویسنده: علی صفری آق قلعه
• نسخه شناخت، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، محقق: علی صفری آق قلعه
روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه ۸۱. روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه (مقدمه)
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۸ش.
تذکره انجمن ناصری و تذکره مجدیه ۸۲. تذکره انجمن ناصری (مقدمه)
نویسنده: میرزا ابراهیم خان مدایح نگار تفرشی
• تذکره انجمن ناصری و تذکره مجدیه، انتشارات بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
شرح:
۸۳. هزار حکایت صوفیان و... (نسخه برگردان)
نسخه مورخ 883 و به چندین خط
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، نسخه برگردان: محمود امیدسالار
اشراف و نشر:
سمریه ۸۴. سمریه (کوشش در نشر)
نویسنده: ابوطاهر سمرقندی
فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۴۲ش.
سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم ۸۵. سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم (کوشش در نشر)
سرشناسه: محمد تقی مدرس رضوی
نویسنده: محمد تقی مدرس رضوی
مناقب الصوفیه ۸۶. مناقب الصفویه (کوشش در نشر)
نویسنده: ابوالمظفر منصور عبادی مروزی
• مناقب الصوفیه، کتابفروشی منوچهری، چاپ اول، ۱۳۶۱ش.، به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه
بیاض تاج الدین احمد وزیر(782 هجری) ۸۷. بیاض تاج الدین احمد وزیر(782 هجری)
به یادگار پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی ، ١١-١٦ شهریورماه ١٣٥٣
گردآورنده: احمد بن محمد تاج الدین وزیر
دانشگاه اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۵۲ش.، اشراف: مرتضی تیموری
چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه ۸۸. چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه (کوشش در نشر)
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
اساطیر، تهران، ۱۳۶۲ش.، 3 جلد
گرگان نامه ۸۹. گرگان نامه (کوشش در نشر)
سرشناسه: مسیح ذبیحی
نویسنده: مسیح ذبیحی
بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران درباره نسخه های خطی ۹۰. نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران درباره نسخه های خطی
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۰ش.، 12 جلد، اشراف: استاد محمدتقی دانش پژوه
نامه مینوی ۹۱. نامه مینوی
مجموعه سی و هشت گفتار در ادب و فرهنگ ایرانی ...
سرشناسه: مجتبی مینوی
نویسنده: مجتبی مینوی
• چاپ دوم، اشراف: حبیب یغمایی
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۹۲. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
مقالات تقی زاده ۹۳. مقالات تقی زاده
نویسنده: حسن تقی زاده
• بی نا، تهران، ۱۳۴۸ش.، 10 جلد
کاوه ۹۴. کاوه
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
اساطیر، تهران، ۱۳۸۳ش.
بوستان سعدی ۹۵. بوستان سعدی
تحفة العراقین ۹۶. تحفة العراقین (به کوشش)
ختم الغرایب
نویسنده: بدیل خاقانی شروانی
• ختم الغرایب (تحفه‌العراقین‌)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.
کتابفروشی ۹۷. کتابفروشی (کوشش در نشر)
یادنمای بابک افشار
شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۵ اسفند ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
واژه نامه بوربسه ۹۸. واژه نامه بوربسه (کوشش در نشر)
گردآورنده: جذوه
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۷۶ش.
۹۹. تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار (تاریخ وصاف) (کوشش در نشر)
نویسنده: عبدالله وصاف الحضره
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، به کوشش: محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی
۱۰۰. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی (کوشش در نشر)
شاعر: ابوالقاسم فردوسی
• شاهنامه، طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: جلال خالقی مطلق، به کوشش: محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی
دو رساله عرفانی در عشق ۱۰۱. سوانح العشاق (کوشش در نشر)
نویسنده: احمد بن محمد ‌غز‌الی‌
• دو رساله عرفانی در عشق، کتابخانه منوچهری، چاپ اول، ۱۳۵۸ش.
تاریخ یزد ۱۰۲. تاریخ یزد (کوشش در نشر)
نویسنده: جعفربن محمدبن حسن جعفری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
یادداشتهای قزوینی ۱۰۳. یادداشتهای قزوینی (کوشش در نشر)
سرشناسه: محمد قزوینی
نویسنده: محمد قزوینی
علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 10 جلد
سفینه بولونیا ۱۰۴. سفینه بولونیا (کوشش در نشر)
دیوان کُهنه حافظ ۱۰۵. دیوان حافظ (کوشش در نشر)
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
• دیوان کُهنه حافظ، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۸ش.
قندیّه و سمریّه ۱۰۶. قندیّه و سمریّه (کوشش در نشر)
نویسنده: محمد بن‌ الجلیل‌ سمرقندی، ابوطا‌هر خواجه‌ سمرقندی
اوراق تازه‌یاب مشروطیّت و نقش تقی زاده ۱۰۷. اوراق تازه‌یاب مشروطیّت و نقش تقی زاده (کوشش در نشر)
نشریات:
۱. راهنمای کتاب (مدير مسئول)
مجله زبان و ادبیات و تحقیقات ایران شناسی و انتقاد کتاب
آینده ۲. آینده (مدير مسئول)
مجله فرهنگ و تحقیقات ایرانی(تاریخ،ادبیات و کتاب)
آثار ترجمه شده:
ممالک و مسالک ۳. ممالک و مسالک
آداب المضیفین و زادلآکلین ۴. آداب المضیفین و زادلآکلین
نویسنده: سلطان محمود بن محمد
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
مقالات موجود در سایت:
مجموعه 555 دوشنبه ۱. مجموعه 555 دوشنبه
أخبار
گزارش تصویری رونمایی از مجسمه استاد ایرج افشار در بنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی ۱. گزارش تصویری رونمایی از مجسمه استاد ایرج افشار در بنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی
همچین نگاه کنید
راهنمای کتاب راهنمای کتاب (مدير مسئول)
آینده آینده (مدير مسئول)
ارج نامه ایرج ارج نامه ایرج
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
منوچهر ستوده منوچهر ستوده
استاد محمدتقی دانش پژوه استاد محمدتقی دانش پژوه
محمد محیط طباطبایی محمد محیط طباطبایی
سید محمدحسین حکیم سید محمدحسین حکیم
دانشگاه تهران دانشگاه تهران
علامه سید محمدعلی روضاتی علامه سید محمدعلی روضاتی
نادر مطلبی کاشانی نادر مطلبی کاشانی
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
دکتر عبدالحسین زرین کوب دکتر عبدالحسین زرین کوب
دکتر عباس زریاب خوئی دکتر عباس زریاب خوئی
دکتر ژاله آموزگار دکتر ژاله آموزگار
علی دهباشی علی دهباشی
مجتبی مینوی مجتبی مینوی
حبیب یغمایی حبیب یغمایی
محمدعلی جمالزاده محمدعلی جمالزاده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
محمدعلی فروغی محمدعلی فروغی
دکتر محمد مصدق دکتر محمد مصدق
علی اصغر حکمت علی اصغر حکمت
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران