اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد مهدی رکنی
محمد مهدی رکنی
آثار موجود در کتابخانه
در صحنه غدیر ۱. در صحنه غدیر
ترجمه خطبه غدیر و بازنگری به موضوع امامت
نشانی از امام غائب علیه السلام ۲. نشانی از امام غائب علیه السلام
بازنگری و تحلیل توقیعات
روش پرسشی در قرآن و کاربرد آن در آموزش ۳. روش پرسشی در قرآن و کاربرد آن در آموزش
نشریات:
۱. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (مدير مسئول)