اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالعباس عبدالله بن معتز عباسی
ابوالعباس عبدالله بن معتز عباسی
آثار موجود در کتابخانه
فصول التماثیل فی تباشیر السرور ۱. فصول التماثیل فی تباشیر السرور
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ اول، دمشق، 1989م.، محقق: جورج قنازع و فهد ابوخضره، با مقدمه: جورج قنازع و فهد ابوخضره
طبقات الشعراء المتکلمین من الادباء المتقدمین ۲. طبقات الشعراء المتکلمین من الادباء المتقدمین
• طبقات الشعراء، دار و مکتبة الهلال، چاپ اول، بیروت، 2002م.، با مقدمه: صلاح الدین هواری، با تعلیق: صلاح الدین هواری