اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد رضا رحیمی ریسه
احمد رضا رحیمی ریسه
آثار موجود در کتابخانه
نسخه خطی و فهرست نگاری در ایران ۱. نسخه خطی و فهرست نگاری در ایران
مجموعه‌ مقالات‌ و جستارها به‌ پاس‌ زحمات‌ سی‌ ساله‌ فرانسیس‌ رشیار نسخه‌شناس‌ برجسته‌ فرانسوی‌
• نسخه خطی و فهرست نگاری آن در ایران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۳ش.
ترجمه:
گنجینه های دست نویس های اسلامی در ایران ۲. گنجینه های دست نویس های اسلامی در ایران (ترجمه و تصحیح)
نویسنده: هادی شریفی
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
مناظره بحرالعلوم سید محمد مهدی بروجردی طباطبایی (1212 ه. ق) با یهودیان ذوالکفل (گزارش های عربی و فارسی) ۳. مناظره بحرالعلوم سید محمد مهدی بروجردی طباطبایی (1212 ه. ق) با یهودیان ذوالکفل (گزارش های عربی و فارسی) (مترجم مقدمه)
یادداشت‌ها:
یادداشت یادبود کتابخانه از احمدرضا رحیمی ریسه ۱. یادداشت یادبود کتابخانه از احمدرضا رحیمی ریسه