اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد اردکانی
احمد اردکانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ترجمه محبوب القلوب ۱. ترجمه محبوب القلوب
تاریخ حکمای پیش از اسلام
• محبوب القلوب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، محقق: علی اوجبی، مصحح: علی اوجبی