اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد غفرانی
محمد غفرانی
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ اصطلاحات روز فارسی ـ عربی ۱. فرهنگ اصطلاحات روز فارسی ـ عربی
نویسنده: مرتضی آیة الله زاده شیرازی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: ابراهیم اقبال
پژوهشی در حروف معانی عامل ۲. پژوهشی در حروف معانی عامل
نویسنده: خلیل الله امینی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.