اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن غفاری
حسن غفاری
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
کتاب مقتل الحسین ۱. کتاب مقتل الحسین (تعلیق)
اشراف و نشر:
إحقاق الحق وإزهاق الباطل ۲. إحقاق الحق وإزهاق الباطل (کوشش در نشر)