اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد صادق فخرالاسلام
محمد صادق فخرالاسلام
آثار موجود در کتابخانه
افتخار اسلام بر سایر ادیان ۱. افتخار اسلام بر سایر ادیان
غفور آقا زاده سلطانی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، با مقدمه: محمد امین رضوی
رساله خلاصة الکلام فی افتخار اسلام ۲. رساله خلاصة الکلام فی افتخار اسلام
چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۳۰ش.، با مقدمه: ابوالفضل زاهدی