اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حامد الفقی
محمد حامد الفقی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تیسیر الوصول إلی جامع الأصول من حدیث الرسول ۱. تیسیر الوصول إلی جامع الأصول من حدیث الرسول (تعلیق و تصحیح)
نویسنده: ابن دیبع شیبانی
المکتبة التجاریة الکبری، مصر، ۱۳۴۶ق.، 2 جلد
روضة العقلاء و نزهة الفضلاء ۲. روضة العقلاء و نزهة الفضلاء (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن احمد ابن حبان
نویسنده: ابوحاتم بستی سجستانی