اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
آثار موجود در کتابخانه
خصائص الأئمة علیهم السلام ۱. خصائص الأئمة علیهم السلام
خصائص أمیر المؤمنین
• خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام، شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۲ش.
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ربیع الثانی ۱۴۰۶ق.، محقق: محمد هادی امینی نجفی، با تعلیق: محمد هادی امینی نجفی
تلخیص البیان فی مجازات القرآن ۲. تلخیص البیان فی مجازات القرآن
مکتبه بصیرتی، چاپ اول، قم، 1955م.، محقق: محمد عبدالغنی حسن، با مقدمه: محمد عبدالغنی حسن
المجازات النبویه ۳. المجازات النبویه
حقائق التاویل فی متشابه التنزیل ۴. حقائق التاویل فی متشابه التنزیل
دیوان الشریف الرضی ۵. دیوان الشریف الرضی
گردآورنده: ابی حکیم الخبری
وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۶ق.، 2 جلد
نهج البلاغه ۶. نهج البلاغه
مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• نهج البلاغة، دار الهجرة، قم، ۱۴۰۷ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة التجاری الکبری، مصر، 3 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
• نهج البلاغة، دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 4 جلد، شارح: محمد عبده
• نهج البلاغه همراه با فهرست موضوعی، دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، مترجم: علی شیروانی
• نهج البلاغه (نسخه برگردان)، وزارت ثقافت، حکومت هند، چاپ اول، رام پور، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.، با مقدمه: محمد عزیزالدین حسین
• کتاب نهج البلاغه من کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به کوشش: حسن موسوی بروجردی
• کتابُ نهج البلاغة و هو المنتزع من کلام امیرالمؤمنین، دار التراث
• کتاب شریف نهج البلاغه متن تصحیح شده عربی، ادبیات، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.
• نهج البلاغة
موسسه نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: عزیزالله عطاردی قوچانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
• تمام نهج البلاغة، الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، محقق: صادق موسوی
• نهج البلاغة، الهجره، قم، ۱۳۹۵ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة الاندلس، بیروت، ۱۳۷۴ق. برابر 1954م.، 4 جلد، شارح: محمد عبده، مصحح: عبدالعزیز سید اهل
• نهج البلاغة، دار الثقافة، دوحه، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.، محقق: صبری ابراهیم السید، با مقدمه: عبدالسلام محمد هارون
• نهج البلاغة، موسسة الرافد للمطبوعات، قم، ۱۴۳۱ق.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
۷. نهج البلاغه
آثاری درباره ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی):
الشریف الرضی ۱. الشریف الرضی
دراسة فی عصره وأدبه
نویسنده: حسین محمود ابوعلیوی
موسسة الوفاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق.، 2 جلد، اشراف: لویس بوزیه
سید رضی ۲. سید رضی
نویسنده: محمدمهدی جعفری
طرح نو، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
سید رضی مؤلف نهج البلاغه ۳. سید رضی مؤلف نهج البلاغه
سرشناسه: کنگره هزاره نهج‌البلاغه (اولین: ‎۱۳۵۹: تهران)
نویسنده: استاد علی دوانی
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، مهر ۱۳۵۹ش.
الشریف الرضی محمد بن الحسین الموسوی ۴. الشریف الرضی محمد بن الحسین الموسوی
نویسنده: عزیزالله عطاردی قوچانی
مطبعة العزیزیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، ۱۴۰۱ق.