اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شیخ جعفر شوشتری
شیخ جعفر شوشتری
شیخ جعفر شوشتری
آثار موجود در کتابخانه
فوائد المشاهد ۱. فوائد المشاهد
شامل مجالس و مواعظ
انتشارات علمیه اسلامیه، تهران، ۲ش.، 2 جلد
الخصائص الحسینیة ۲. الخصائص الحسینیة
شریف الرضی، چاپ چهارم، قم، ۲ش.
مواعظ ۳. مواعظ
مجالس المواعظ و البکاء فی ایام عاشوراء
نیک معارف، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۹ش.