اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علیرضا کرمی
علیرضا کرمی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
عاشورا غمبارترین روز تاریخ ۱. عاشورا غمبارترین روز تاریخ
نشر مرتضی، چاپ اول، قم، فروردین ۱۳۷۴ش.