اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی بامداد
مهدی بامداد
آثار موجود در کتابخانه
شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری ۱. شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، 6 جلد