اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد رضا حاج شریفی
محمد رضا حاج شریفی
آثار موجود در کتابخانه
سیمای ابوذر غفاری ۱. سیمای ابوذر غفاری
نشر مرتضی، چاپ اول، قم، آذر ۱۳۶۹ش.