اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن طارمی
حسن طارمی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی (مترجم آیات و روایات و کلمات عربی )
نشر چکامه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: علی کاتبی