اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی کاتبی
علی کاتبی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
۱. کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی (تصحیح)
مترجم آیات و روایات و کلمات عربی: حسن طارمی
نشر چکامه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
دیوان شیخ بهائی ۲. دیوان شیخ بهائی (تصحیح)
شامل اشعار و آثار فارسی
سرشناسه: محمد بن حسین شیخ بهائی
شاعر: شیخ بهاء الدین عاملی
نشر چکامه، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: سعید نفیسی