اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منوچهر صدوقی سها
منوچهر صدوقی سها
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ حکماء و عرفاء و متأخرین صدر المتألهین ۱. تاریخ حکماء و عرفاء و متأخرین صدر المتألهین
انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، دی ۱۳۵۹ش.
تاریخ حکماء و عرفای متاخر ۲. تاریخ حکماء و عرفای متاخر
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۱ش.
شرح جدید منظومه سبزواری ۳. شرح جدید منظومه سبزواری
کتابخانه فارابی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
تصحیح و تحقیق:
منتخب معجم الحکماء ۴. منتخب معجم الحکماء (تعلیق)
نویسنده: مدرس گیلانی
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
پاتانجلی ۵. پاتانجلی (تصحیح)
ویراستاری و مقدمه:
اساس التوحید ۶. اساس التوحید (مقدمه)
مبحث قاعدة الواحد و وحدت وجود
نویسنده: میرزا مهدی آشتیانی
مولی، تهران، ۱۳۳۰ش.