اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
آثار موجود در کتابخانه
محیط ادب ۱. محیط ادب
مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات سید محمد محیط طباطبائی
به کوشش: حبیب یغمایی، دکتر سید جعفر شهیدی، استاد ایرج افشار
۲. هشت الهفت
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
ارغوان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
سیاست و اقتصاد عصر صفوی ۳. سیاست و اقتصاد عصر صفوی
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
صفی علیشاه، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
از پاریز تا پاریس ۴. از پاریز تا پاریس
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۰ش.
نوین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۴ش.
۵. آفتابه زرین فرشتگان
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نشر خرم، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۶ش.
۶. جامع المقدمات
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نشر کرمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
معارف، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
۷. حصیرستان
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
یعقوب لیث ۸. یعقوب لیث
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
مرکز کرمان شناسی، چاپ هفتم، کرمان، ۱۳۷۶ش.
۹. زیر این هفت آسمون
مجموعه مقالات اجتماعی
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
جاویدان، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور ۱۰. پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور
نشر خرم، چاپ ششم، قم، ۱۳۷۶ش.
کتاب سعدی، قم، ۱۳۶۷ش.
شمعی در طوفان ۱۱. شمعی در طوفان
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نشر نارمک، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
نشر علم، تهران، ۱۳۸۲ش.
فرمانفرمای عالم ۱۲. فرمانفرمای عالم
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.
۱۳. محبوب سیاه و طوطی سبز
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
کتاب درنا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۴. هزارستان
به نگار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۵. نون جو و دوغ گو
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
معارف، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۶. کلاه گوشه نوشین روان مغ
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
تلاش آزادی ۱۷. تلاش آزادی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۸. کاسه کوزه تمدن
نشر علم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۱۹. خود مشت مالی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۴ش.
گذار زن از گدار تاریخ ۲۰. گذار زن از گدار تاریخ
نشر علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۲۱. هواخوری باغ با گوهر شب چراغ
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۲۲. پوست پلنگ بر پشت پلنگ
نشر علم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۲۳. شاهنامه آخرش خوش است
علم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۲۴. اژده های هفت سر (راه ابریشم)
نشر علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۲۵. درخت جواهر
نشر علم، تهران، ۱۳۸۲ش.
یاد و یادبود ۲۶. یاد و یادبود
علمی، تهران، ۱۳۶۴ش.، خطاط: غلامعلی عطارچیان
ترجمه:
۲۷. کوروش کبیر (ذوالقرنین)
کوروش، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۲۸. اصول حکومت آتن (ترجمه و تعلیق)
علم، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: غلامحسین صدیقی
اخبار ایران از الکامل ابن اثیر ۲۹. اخبار ایران از الکامل ابن اثیر
نشر علم، تهران، ۱۳۸۵ش.
تصحیح و تحقیق:
۳۰. فرماندهان کرمان (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: یحیی احمدی کرمانی
نویسنده: یحیی احمدی کرمانی
دانش، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۱ش.
۳۱. پیغمبر دزدان (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: محمد حسن زیدآبادی
نگاه، چاپ نهم، تهران، ۱۳۴۵ش.
تاریخ کرمان ۳۲. تاریخ کرمان (تصحیح)
نویسنده: احمدعلی خان وزیری کرمانی
نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
جغرافیای کرمان به ضمیمه رساله دهات کرمان ۳۳. جغرافیای کرمان (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: احمدعلی خان وزیری کرمانی
• جغرافیای کرمان به ضمیمه رساله دهات کرمان، نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش.
صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه) ۳۴. صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه) (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: محمد مومن کرمانی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
رساله کاتب کرمانی ۳۵. رساله کاتب کرمانی (تصحیح)
حوادث یک سال قبل از مشروطه در کرمان
علم، تهران، ۱۳۸۵ش.
ویراستاری و مقدمه:
دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی ۳۶. دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی (مقدمه)
سرشناسه: حامد بن ابی الفخر اوحد الدین کرمانی
شاعر: حامد اوحدالدین کرمانی
۳۷. پلنگ (مقدمه)
نویسنده: جواد جعفری
پاژنگ، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، به کوشش: نرسی جعفری
ایران باستان ۳۸. ایران باستان (مقدمه)
سرشناسه: حسن پیرنیا
نویسنده: حسن پیرنیا
دنیای کتاب، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 3 جلد
شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی ۳۹. شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی (مقدمه)
نویسنده: اقبال یغمایی
توس، تهران، ، با مقدمه: محمدعلی جمالزاده
مقالات موجود در سایت:
کتاب راه نورد ۱. کتاب راه نورد