اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحسین صالحی
عبدالحسین صالحی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة ۱. موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: محمد صالح برغانی قزوینی حائری
موسسة الوفاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.، 8 جلد