اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله شیخ احمد پایانی
آیة الله شیخ احمد پایانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
کتاب المکاسب ۱. کتاب المکاسب (تحقیق و تصحیح و تعلیق)
نویسنده: شیخ اعظم حاج شیخ مرتضی انصاری
دار الحکمة، چاپ اول، شوال ۱۴۱۳ق.، 2 جلد، با تعلیق: سید محمد کلانتر
دار الحکمة، قم، ۱۴۱۶ق.، 3 جلد، با تعلیق: سید محمد کلانتر
• کتاب المکاسب ، دار الحکمة، قم، ۱۴۱۳ق.
تقریر:
در محضر شیخ انصاری ۲. در محضر شیخ انصاری
نویسنده: جواد فخار طوسی
دار الحکمة، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.، 9 جلد
دار الحکمة، قم، ۱۳۷۴ش.، 23 جلد
نشر مرتضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۵ش.، 8 جلد
همچنین نگاه کنید
سید محمد طباطبائی یزدی سید محمد طباطبائی یزدی (شاگرد)