اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ژوزف فان اس
ژوزف فان اس
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی ۱. بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی (مقدمه)
نویسنده: دکتر مهدی محقق
• بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۵ش.
• بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی، انتشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.