اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد بن احمد میدانی نیشابوری
احمد بن احمد میدانی نیشابوری
آثار موجود در کتابخانه
۱. الابانة، شرح السامی فی الاسامی
۲. مجمع الامثال
دار و مکتبة الهلال، چاپ اول، ۲۰۰۳ش.، 2 جلد، محقق: دکتر قصی حسین ، اشراف: دکتر قصی حسین
آثار ترجمه شده:
درجات فضیلت ۳. درجات فضیلت
مترجم: محمد حسین ساکت
نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: ارزینا لالانی