اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی مخزومی
مهدی مخزومی
آثار موجود در کتابخانه
مدرسه الکوفه و منهجها فی دراسه لغه و النحو ۱. مدرسه الکوفه و منهجها فی دراسه لغه و النحو
دار الرائد العربی، چاپ سوم، بیروت، 1986م.
الخلیل‌بن احمد الفراهیدی ۲. الخلیل‌بن احمد الفراهیدی
اعماله و منهجه
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
فی النحو العربی ۳. فی النحو العربی
قواعد و تطبیق علی المنهج العلمی الحدیث
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
فی النحو العربی ۴. فی النحو العربی
نقد و توجیه
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
الدرس النحوی فی بغداد ۵. الدرس النحوی فی بغداد
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1987م.
تصحیح و تحقیق:
کتاب العین ۶. کتاب العین (تحقیق)
نویسنده: خلیل فراهیدی
دار الهجرة، چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ق.، محقق: ابراهیم سامرائی
ترتیب کتاب العین ۷. ترتیب کتاب العین (تحقیق)