اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی تیموری
مرتضی تیموری
آثار موجود در کتابخانه
مجموعه مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی ۱. مجموعه مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی
سرشناسه: کنگره تحقیقات ایرانی (پنجمین: اصفهان: ‎۱۳۵۳)
انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۵۴ش.، 2 جلد
اشراف و نشر:
بیاض تاج الدین احمد وزیر(782 هجری) ۲. بیاض تاج الدین احمد وزیر(782 هجری)
به یادگار پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی ، ١١-١٦ شهریورماه ١٣٥٣
گردآورنده: احمد بن محمد تاج الدین وزیر
انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۵۳ش.، اشراف: استاد ایرج افشار