اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مصطفی جمال الدین
مصطفی جمال الدین
آثار موجود در کتابخانه
الدیوان ۱. الدیوان
مولف، چاپ دوم، بیروت، 1995م.
دار المورخ العربی، چاپ دوم، بیروت، 2008م.، 2 جلد
البحث النحوی عند الاصولیین ۲. البحث النحوی عند الاصولیین
دار الهجرة، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۵ق.
آثاری درباره مصطفی جمال الدین:
السید مصطفی جمال الدین بین التکریم و التأبین ۱. السید مصطفی جمال الدین بین التکریم و التأبین